Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.vestiscz.cz provozovaného společností Vestis line s.r.o. se sídlem 9.května 14, Sány.

I. Úvodní ustanovení

• Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi společností Vestis line s.r.o. se sídlem 9.května 14, Sány IČ 24803987 (dále jen prodávající, příp. též provozovatel) a kupujícím (dále též zákazník) při prodeji zboží prodávajícím prostřednictvím webových stránek www.vestiscz.cz v rámci provozování internetového obchodu. Prodávající i zákazník jsou obsahem obchodních podmínek vázáni. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (zák.č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák.č. 634/1992 Sb.). Je-li kupujícím podnikatel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem (zák.č. 513/1991 Sb.)

II. Objednávání zboží

 • Nabídka zboží prodávajícího se uskutečňuje prostřednictvím Internetu na adrese www.vestiscz.cz. Zde je pro kupujícího k dispozici prostředí, které umožňuje zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží za účelem jeho koupě.
 • Vybrané zboží zákazník objednává formou objednávkového formuláře, umístěného na webových stránkách. Objednávku, kterou zákazník odeslal potvrzením vyplněného objednávkového formuláře, považuje zákazník i prodávající za platný a závazný návrh kupní smlouvy. To však pouze tehdy, obsahuje-li všechny náležitosti a údaje, vyžadované objednávkovým formulářem. Objednávkový formulář musí být vyplněn v českém, či slovenském jazyce. Před odesláním objednávky je zákazník oprávněn zkontrolovat a případně změnit údaje jím vložené do objednávkového formuláře. Kupní smlouva mezi zákazníkem a prodávajícím je uzavřena potvrzením doručené objednávky prodávajícím, které prodávající zašle zákazníkovi elektronickou poštou. Jako potvrzení neslouží automatický email o přijetí objednávky.
 • Před potvrzením objednávky je prodávající oprávněn požádat zákazníka vhodným způsobem o autorizaci objednávky. Pokud zákazník k žádosti prodávajícího objednávku neautorizuje, nebo neobdrží-li prodávající na svou žádost o autorizaci objednávky odpověď od zákazníka do tří pracovních dnů od odeslání žádosti o autorizaci, je objednávka neplatná.

III. Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat poštou objednané zboží na adresu zákazníkem v objednávce uvedenou v době, uvedené v dodacích podmínkách.
 • Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytne zákazník, použije výlučně k realizaci sjednaného obchodu a v souvislosti s ním.
 • V případě, kdy zákazník nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit řádně za závazně objednané zboží, je prodávající oprávněn nevyřizovat další objednávky tohoto zákazníka, nebo požadovat platbu předem.
 • Prodávající poskytuje zákazníkovi-spotřebiteli na prodávané zboží záruční dobu 24měsíců dle Občanského zákoníku a zákazníkovi-podnikateli v souladu s Obchodním zákoníkem 6 měsíců. Postup při reklamaci zboží řeší reklamační řád.

IV. Práva a povinnosti zákazníka

 • Zákazník objednává zboží úplným vyplněním a odesláním formuláře-objednávky prodávajícímu. Zákazník odpovídá za správnost údajů v objednávce uvedených.
 • Zákazník se zavazuje odebrat závazně objednané a doručené zboží a zaplatit jeho cenu a poplatky s odesláním zboží související (poštovné, balné, dobírka) dle platebních podmínek.
 • Dojde-li k chybnému výběru velikosti výrobku zákazníkem, má zákazník nárok na jeho výměnu do 14ti dnů od převzetí výrobku. Zákazník v tomto případě zašle po předchozí domluvě s prodávajícím výrobek zpět na adresu prodávajícího a ten výrobek vymění za nový výrobek požadované velikosti. Výměna výrobku je bezplatná, zákazníkovi budou účtovány pouze náklady spojené s opakovaným odesláním zboží. Vyměnit lze pouze nepoužitý, neznehodnocený a nepoškozený výrobek se všemi původními visačkami a v původním obalu.

V. Dodací podmínky

 • Prodávající zašle objednané zboží zákazníkovi prostřednictvím držitele poštovní licence zpravidla do 7 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky. Pokud dojde k vyprodání objednaného zboží před vyřízením objednávky, je prodávající povinen zákazníka o této skutečnosti neprodleně informovat zprávou, zaslanou mu elektronickou poštou. V tomto případě vyřídí prodávající objednávku do 25 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky, pokud kupující prodávajícímu nesdělí elektronickou poštou do 3 dnů ode dne doručení informace o vyprodání zboží, že svou objednávku za těchto okolností ruší. -Všechny ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Zboží bude zákazníkovi prodáno za cenu, uvedenou u objednaného zboží na webových stránkách www.vestiscz.cz v okamžiku odeslání objednávky zákazníka prodávajícímu.
 • Zboží prodávající doručuje zákazníkovi prostřednictvím držitele poštovní licence a z toho důvodu je k ceně připočítáván expediční poplatek (balné a poštovné) ve výši, uvedené v objednávkovém formuláři.
 • Převzetí zboží potvrzuje zákazník svým podpisem na průvodním dokladu, nebo dodacím listu. Místem dodání zboží je poštovní adresa, uvedená zákazníkem v objednávkovém formuláři. Společně se zbožím bude zákazníkovi doručen řádný daňový doklad.

VI. Platby

 • Platba za dodané zboží a úhrada expedičního poplatku se uskutečňuje službou Dobírka České pošty.

 

VII. Odstoupení od smlouvy

 • Zákazník-spotřebitel má právo podle ust.§ 53 odst.(7) Občanského zákoníku do 14ti dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů a zboží vrátit prodávajícímu. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a to oznámením zákazníka, doručeným v uvedené lhůtě prodávajícímu. Odstoupení od smlouvy musí obsahovat identifikaci zákazníka a zboží a musí být zákazníkem vlastnoručně podepsáno. Spolu s odstoupením od smlouvy je třeba prodávajícímu doručit i zboží, které mu bylo prodávajícím dodáno a to nejlépe v původním obalu. Toto zboží nesmí být použité, poškozené, či znehodnocené. Spolu s vráceným zbožím je třeba zaslat prodávajícímu i dodací list s vyplněným lístkem na vrácení zboží (druhá strana dodacího listu). Pro případ vrácení a zaslání zboží zákazníkem zpět prodávajícímu lze doporučit volbu takového obalu zásilky, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zásilku s vraceným zbožím doporučujeme pojistit. Za zboží poškozené při přepravě v důsledku nevhodného obalu zásilky nelze žádat vrácení peněz.
 • Zákazník má v případě platného odstoupení od kupní smlouvy nárok na vrácení jím zaplacené kupní ceny za toto zboží. Kupní cenu je prodávající povinen vrátit zákazníkovi do 30ti dnů od doručení odstoupení od smlouvy a to buď na účet zákazníka, nebo poštovní poukázkou na jeho jméno a adresu, na kterou bylo původně zboží zasláno.
 • Je-li zboží zákazníkovi na jeho žádost upraveno – velikost, výšivka apod. Nemá zákazník nárok na vrácení zboží.

VIII. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Odesláním objednávky uděluje zákazník zároveň prodávajícímu souhlas ke zpracovávání všech jím sdělených osobních údajů, včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (email, telefon, fax atd.). Tyto údaje budou prodávající zpracovávány a používány výlučně za účelem umožnění Vašeho přístupu do elektronického obchodu prodávající, za účelem plnění smluv uzavřených prostřednictvím elektronického obchodu, za účelem evidování všech transakcí, uskutečněných prostřednictvím elektronického obchodu. Tento souhlas zákazník uděluje na dobu neurčitou s tím, že je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením, doručeným na adresu prodávající.
 • Prodávající se zavazuje, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze pro potřeby prodávajícího, výlučně ke shora zmíněným účelům a to pouze zaměstnanci této společnosti nebo jejími smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny žádné další osobě. Vaše právo přístupu k údajům o Vaší osobě je zaručeno.

Vzorové formuláře ke stažení:

Formulář pro odstoupení od smlouvy (formát .doc)

Formulář pro uplatnění reklamace (formát .doc)

Formulář pro výměnu zboží (formát .doc)

 

Přečtěte si také poučení o právu na odstoupení od smlouvy.